Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Trstené pri Hornáde.

Aktuálne vyvesené

SČÍTANIE OBYVATEĽOV od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15.  2.  2021 do 31.  3.  2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie… Čítať viac

Zverejnené 15.2.2021 - 17.5.2021

Zvesené

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v obci Trstené pri Hornáde za kalendárny rok 2020

Obec je povinná v zmysle § 4 bod (6) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587 /2002 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Zverejnené 3.3.2021 - 17.5.2021

Voľný obecný nájomný byt /jednoizbový/ v bytovom dome „A“ na II. nadzemnom podlaží Obytného domu v Trstenom pri Hornáde o celkovej výmere 33,67 m2, byt pozostáva: vstup, kúpeľňa, 1 x izba, kuchyňa a balkón.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE POTREBNÉ K PODANIU ŽIADOSTI O PRIDELENIE OBECNÉHO NÁJOMNÉHO BYTU V OBCI TRSTENÉ PRI HORNÁDE OBSTARANÉHO Z VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV NA ÚČELY PODPORY SOCIÁLNEHO BÝVANIA Cena nájmu a služieb spojených s užívaním bytu: nájom za byt: v celkovej sume 66,60 eur služby spojené s užívaním bytu: v celkovej sume 17,00 eur zálohová platba za vodné a stočné ( na… Čítať viac

Zverejnené 1.3.2021 - 17.5.2021