Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Trstené pri Hornáde.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Trstené pri Hornáde
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Trstené pri Hornáde
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Školského klubu detí Trstené pri Hornáde
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Školskej jedálni pri Materskej škole Trstené pri Hornáde