Právne predpisy obce

Organizačný poriadok obce

Rokovací poriadok

Zásady hospodárenia s majetkom obce