Preskočiť na obsah

Samospráva

Samospráva je správa istého regiónu, ktorého občania majú právo (pomocou svojich zástupcov) riadiť a zúčastňovať sa na moci v rámci svojho regiónu. Jej základnou jednotkou je obec. Pod obcou sa pri tom myslí samostatný samosprávny územný celok, ktorého občania majú na jeho území trvalý pobyt. Samosprávny aj kvôli tomu, že si sám spravuje svoje záležitosti v oblasti správy svojho majetku či financií. Obec sa snaží vyvinúť také aktivity, ktoré vedú k jej rozvoju a k spokojnosti jej obyvateľov. Obec môže vykonávať aj špeciálne funkcie, ktoré jej pridelí štát. (napr. udeľovať povolenie na území obce ťažiť nerastné suroviny). Štát zároveň obci priznáva právo mať svoje znaky ako je vlajka či obecný znak. Obec je týmito znakmi prezentovaná. 

Obyvatelia každej obce, ktorí tu majú trvalý pobyt majú isté práva a povinnosti. K ich právam patrí právo voliť zástupcov do orgánov samosprávy a s tým súvisiace právo byť zvolený do orgánov samosprávy, právo zúčastňovať sa na rokovaní samosprávnych orgánov, právo podávať podnety na zlepšenie situácie v obci.                                               

K povinnostiam patria naopak zúčastňovať sa na nákladoch obce (platenie rôznych daní), dodržiavať predpisy obce, zveľaďovať prostredie obce, pomáhať pri udržiavaní poriadku, a pod.

Každá samosprávna obec má nasledovné orgány: 

  1. obecné zastupiteľstvo – je to najdôležitejší orgán obce, ktorý sa skladá z poslancov, ktorých si občania zvolili vo voľbách do samosprávy. Najdôležitejší je tento orgán z toho dôvodu, že rozhoduje o územnom pláne, vydáva záväzné nariadenia, rozhoduje o výške miestnych daní a o rozpočte obce. 
  2. starosta – je priamo volený vo voľbách do úradu starostu. Je najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorý rozhoduje o veciach správy obce, ktoré sa nenachádzajú v kompetencii mestského zastupiteľstva. Rovnako zvoláva a riadi mestské zastupiteľstvo. Komunikuje s občanmi a podáva rôzne návrhy na zlepšenie života obce a jej rozvoja. 
  3. obecná rada (nemusí byť zriadená) – je to kontrolná organizácia, ktorá kontroluje obecné  zastupiteľstvo, a zároveň je to poradný orgán starostu obce.
  4. obecný úrad – je to administratívny úrad, ktorý slúži tak zastupiteľstvu ako aj starostovi obce riešiť ich administratívne záležitosti.
  5. hlavný kontrolór obce – je to pracovník obce, ktorý sa stará o kontrolu financií a hospodárenia obce (kontroluje účtovníctvo, plnenie rozpočtu, pokladňu).