Preskočiť na obsah

Rímsko-katolícka farnosť sv. Anny

Rímsko-katolícky kostol sv. Anny

Vitajte v našom kostole Sv. Anny, ktorý je pre nás domom modlitby a zároveň aj kultúrnou pamiatkou. Ukrýva v sebe bohaté duchovné a kultúrne dedičstvo, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou života našej farnosti.

Rímsko katolícka farnosť sv. Anny
JRD 19
044 11 Trstené pri Hornáde

Telefón: 055/6980171
Mobil: 0948 222 644
email: farnost.trstene@gmail.com
web: http://farnosttph.sk/

O existencii nášho kostola a farnosti máme údaje už z rokov 1332 – 1337. Je to záznam o vyberaní pápežských desiatkov. V týchto rokoch tu pôsobil kňaz, ktorý je známy pod menom Jakub. O tom, kto dal postaviť prvý chrám a ani z akého materiálu, nemáme žiadne záznamy. V súvislosti s financovaním stavby vtedajšieho kostola a udržiavaním farnosti  sa spomína meno Viliama Drugeta a jeho rodiny, ktorý bol významným hodnostárom vo vtedajšej dobe. Tento prvý kostol slúžil svojmu účelu až do 15. storočia. Pravdepodobne zhorel pri požiari.

V roku 1458 bol postavený nový kostol, ktorý bol financovaný rodinou Cecejovcov (Czéczei), ktorá mala v našej obci významné postavenie. Svätyňa a sakristia boli postavené z kamenného materiálu v gotickom štýle. Loď kostola bola pravdepodobne postavená z dreva. V 17. storočí, v čase náboženských nepokojov, loď nášho kostola z neznámych príčin podľahla požiaru. Ostala svätyňa so sakristiou, ktoré aj dnes môžeme vidieť v ich pôvodnej podobe. Po požiari zostal kostol, podľa zmienky v súpise cirkví a farárov z roku 1746, opustený. V roku 1756 bol kostol obnovený a bola dostavaná loď v barokovom štýle. Túto obnovu financoval Ladislav Šóš, ktorý bol starším synom Štefana Šóša a bol katolík. Mladší syn František bol kalvín. V roku 1789 bola pristavená veža, taktiež v barokovom štýle. Určité úpravy sa na kostole vykonali v roku 1900.

Po Druhej Svetovej vojne v roku 1945, keď akoby zázrakom kostol nebol poškodený sa začalo s jeho renováciou. Opravila sa strecha a boli namaľované fresky v lodi a vo svätyni. Ich autorom je košický maliar Viktor Smolka. V rokoch 1985-1986 bol kostol vymaľovaný, aby dostal lepší vzhľad,  bol zároveň opravený aj organ a nastavilo sa elektrické ovládanie zvonov. Posledná maľba interiéru kostola bola v rokoch 2009 a 2010 a v roku 2012 boli vymenené staré okná za nové dubové euro okná. Kazateľnica, ktorá bola v kostole a pochádzala z 18. storočia sa nezachovala a nenachádza sa v kostole. Na južnej strane kostola z vonku sa nachádza empírový náhrobok rodiny Šóšovcov, ktorí boli donátori a finančne zabezpečovali stavbu i chod kostola.

Jedna príhoda z histórie, ktorá je spätá s naším kostolom – 9. apríla (v noci z Bielej soboty na Veľkonočnú nedeľu) v roku 1939 skupinka 7 mládencov z našej obce vyvesila Slovenskú zástavu na najvyšší bod veže kostola. Bolo to na protest odtrhnutia z Československa a pripojenie k horthyovskému Maďarsku. Týmto skutkom, riskujúc svoju bezpečnosť, dali najavo zmýšľanie obce a vyjadrili jej slovenskosť, rovnako tak aj odpor voči maďarizácii. Za páchateľa označili vtedy 20 ročného Mikuláša Juhása, ktorý vyliezol na vežu a sám pripevnil zástavu na kríž. Okrem bitky si ešte odsedel 4 mesiace. Rovnaký rozsudok dostal aj František Bartko ml., ktorý mal taktiež 20 rokov. Bol označený za buriča. Ostatní piati boli označení za spolupáchateľov – 15 ročný Ladislav Sabo dostal 6 týždňov a zvyšní štyria 19 roční  Imrich Lukáč, Andrej Lukáč a Ľudovít Baltés a 18 ročný Ladislav Bartko ml.  si odsedeli po dva týždne. Tento smelý skutok bol skutkom odporu voči maďarizácii Slovenska vo vtedajšej dobe.

Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a pred stavanou barokovou vežou. Je kultúrnou pamiatkou  a je zapísaný do ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR – register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok č. 448/0.

Interiér kostola

Svätyňa – presbytérium

Je to najstaršia časť kostola. Pochádza z konca 15. storočia a je vyhotovená v gotickom štýle. Zachované sú pôvodné gotické hviezdicové klenby. Hruškovité rebrá sedia na ostrohových konzolách. Dve vnútorné konzoly, ktoré sú pri víťaznom oblúku majú ľudské tváre.

Vo hviezdicových klenbách sa nachádzajú fresky, ktoré pravdepodobne pochádzajú od Viktora Smolka, ktorý maľoval fresky na strope lode v r. 1945. Zachovalo sa šesť fresiek. Dve oproti sebe vyjadrujú Boha Stvoriteľa a Ježiša Krista – Vykupiteľa, ktorý má v ruke knihu s latinským nápisom, ktorý v preklade znamená „Poďte ku mne všetci“. Zvyšné štyri, na ktorých sú zobrazení anjeli, pravdepodobne zobrazujú kresťanský život, ktorý vedie k  Vykupiteľovi, Ježišovi Kristovi (Pantokrátor), ktorý príde súdiť živých i mŕtvych – Posledný súd .

Na pravej strane presbytéria je sedília (miesto pre cirkevných hodnostárov), vedľa neho je pastofórium (miesto na úschovu Eucharistie). Na protiľahlej strane sa nachádza neskorogotický sedlový portál, ktorý je vchodom do sakristie.

Na pravej strane presbytéria sú tri gotické okná s plamienkovou a trojlístkovou kružbou.  V prvom okne je vitráž srdca Pána Ježiša a Panny Márie. V druhom okne sú Sv. Štefan a Sv. Alžbeta Uhorská. V treťom  okne sú Sv. Margita Uhorská a Sv. Jozef. 

Dominantou presbytéria je hlavný oltár zo začiatku 20. storočia. V strede oltára je plastika súsošia Sv. Anny (patrónky chrámu) a jej dcéry Panny Márie. Po jej stranách sú Sv. Ladislav a Sv. Imrich. Podľa výberu postáv vo svätyni možno vydedukovať maďarský vplyv pri ich vytváraní.  Pod nimi je umiestnený Bohostánok, kde sa uchováva Eucharistia, čoho symbolom je červené svetlo nad ním. Oltár má mnoho malých vežičiek. Pred oltárom sa nachádza drevený obetný stôl, ktorý má znázornených vpredu mnoho symbolov Eucharistie, ktorá sa na ňom slúži  – miska s chlebami, hrozno a samotná ryba, ktorá v prvokresťanskej Cirkvi  symbolizovala Ježiša Krista. Vedľa obetného stola sa nachádza drevená ambóna. Na jej prednej strane je plastika Ježiša Krista, ktorý je tam znázornený ako rozsievač. Je to preto, lebo z tohto miesta sa číta a vysvetľuje Božie slovo, teda sa rozsieva do sŕdc veriaceho človeka.  Vedľa ambóny je masívny drevený kríž s corpusom Ježiša Krista.

Víťazný, alebo triumfálny lomený gotický oblúk je medzičlánkom medzi presbytériom a loďou.

Loď kostola

Baroková loď je zaklenutá tromi poľami pruskej klenby. Klenby oddeľujú tri majestátne fresky, ktoré v roku 1945 namaľoval Viktor Smolka. Hneď prvá za triumfálnym oblúkom zobrazuje našu patrónku Sv. Annu s Pannou Máriou. Ďalšie pole zobrazuje život Ježiša Krista. Tretie pole, ktoré sa nachádza nad chórom zobrazuje pravdepodobne Sv. Cecíliu patrónku hudobníkov.

Dole na ľavej strane sa nachádza krstiteľnica. Pochádza z druhej polovice 19. storočia. Je vyhotovená v novšom neoklasicistickom slohu a jej nádrž má podobu mušle, ktorá je znakom života. Krstiteľnica v každom chráme predstavuje nový život v Kristovi, ktorý človek začína sviatosťou krstu. Vedľa krstiteľnice sú dve plastiky Pána Ježiša a Panny Márie, na ktorých sú zvýraznené srdcia.

Oproti sa nachádza oltár, pochádzajúci zo začiatku 20. storočia. Je v ňom plastika Piety – trpiacej Panny Márie, ktorá drží v náručí svojho Syna Ježiša. Sedembolestná Panna Mária je patrónkou nás Slovákov, preto je v tom vidieť vyjadrenie slovenskosti veriacich. Je to kópia originálu piety zhotovenej fenomenálnym umelcom Michelangelom (1498-1499), jej originál je uložený v Bazilike Sv. Petra v Ríme. Pod ňou sa nachádza priestor, ktorý sa otvára počas Trojdnia na Veľkú noc,  kde sa zobrazuje Boží hrob.  Vedľa oltára sa nachádza obraz Božieho milosrdenstva.

Po stranách kostola sa nachádza 14 zastavení krížovej cesty. Táto pobožnosť sa modlí prevažne v pôstnom období. Na stenách kostola sa nachádza niekoľko sôch a obrazov. Z pravej strany je to socha Sv. Jozefa s dieťaťom Ježišom, obraz Sv. Júdu Tadeáša, ktorý sa vzýva v ťažkých situáciách. Na protiľahlej stene sa nachádza socha Sv. Antona, socha Fatimskej Panny Márie (dáva sa pred oltár v mariánskych mesiacoch máj, október) a socha Sv. Terézie.

Pri vstupe do kostola je na spodnej časti chóru namaľovaný erb  + Blahoslaveného Jána Pavla II., prvého slovanského pápeža. Modrá farba a písmeno M v erbe znamenajú jeho heslo Celý tvoj Mária.

V zadnej časti kostola sa nachádza vstavaný organový chór z druhej polovice 19. storočia. Nachádza sa na ňom organ pravdepodobne z 19. storočia. 

Veža  bola budovaná v druhej polovici 18. storočia a ukončená v roku 1789, ako o tom svedčí nápis pri vchode do kostola. Je vysoká 20 metrov a sú v nej tri zvony – umieračik, na ktorom je nápis Na počesť Panny Márie 1922, na ďalšom zvone je nápis K úcte Sv. Anny, Nádožškí veriaci 1922 a na treťom Sv. Cyril 1969.

Okolie kostola

Okolo nášho kostola sa nachádza skupina 14 malých kaplniek Krížovej cesty. Boli vybudované v roku 1933. Veriaci sa pri nich modlia na Veľký Piatok, kedy si uctievame vykupiteľskú smrť Ježiša na kríži.

Hrobka rodiny Šóšovcov

Na južnej strane kostola sa nachádza hrobka rodiny Šóšovcov. Pochádza z prvej tretiny 19. storočia. Je tam socha trúchliacej ženy. Pôvodne nad hrobkou bola kaplnka, ktorá sa však nezachovala. Vo vnútri hrobky je úzka chodbička a nachádzajú sa tam miesta pre posledný odpočinok členov tejto rodiny. V hrobke je spolu 28 miest. Z nich je 8 miest určených pre deti. V hrobke sú pochované dve deti vo veku 2 a 3 rokov. Ďalej sú tam pozostatky 6 truhiel bez náhrobného kameňa, teda nie je možné identifikovať  kto je tam pochovaný.

(Použité pramene – Pripravovaná kniha Doc. Bartka o Histórii obce Trstené pri Hornáde, ďalšie dostupné pramene)

Spracoval: PaedDr. Peter Vojtko