Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Trstené pri Hornáde.

Nadpis

Zverejnené

Verejná vyhláška – STAVEBNÉ POVOLENIE na líniovú stavbu „IBV Trstené pri Hornáde – 20 RD“ SO 01 NN rozvody II. etapa, na pozemkoch KN-C parc. č. 374/5, 374/6 v k. ú. Trstené pri Hornáde

4.11.2021