Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Trstené pri Hornáde.

Nadpis

Zverejnené

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby ,,FTTH_KS_OBC Trstené pri Hornáde“, na pozemkoch KN-C parc. č. 820/2, 374/4, 374/5, 374/6, 37419, 374/10, 374/19, 374/20, 374/21, 374/22, 1/1, v katastrálnom území Trstené pri Hornáde.

1.4.2022

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Trstené pri Hornáde

24.1.2022

Prílohy

Verejná vyhláška – STAVEBNÉ POVOLENIE na líniovú stavbu „IBV Trstené pri Hornáde – 20 RD“ SO 01 NN rozvody II. etapa, na pozemkoch KN-C parc. č. 374/5, 374/6 v k. ú. Trstené pri Hornáde

4.11.2021