Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Trstené pri Hornáde.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

10.1.2022

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, IČO 0061135

Z M L U V A č. E65 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre

30.12.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava, IČO: 30796491

Príkazná zmluva č. 8/04/2021/EL

21.12.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 080 01 Prešov

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2021 zo dňa 26.07.2021

15.12.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Stavebno-obchodná firma Žabecký s.r.o., Stará Košická 7, 044 12 Nižný Klatov