Preskočiť na obsah

Povolenie terénnych úprav, prác a zariadení

Na vykonávanie terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení územný systém ekologickej stability, vzhľad krajiny, využitie významných krajinných prvkov alebo odtokové pomery v území, najmä na výkop alebo zasypanie priekop, zavážky, na násypy a meliorácie, sa vyžaduje územné rozhodnutie – rozhodnutie o využívaní územia. Rozhodnutie o využívaní územia sa zlúči s rozhodnutím o umiestnení stavby, ak sa má na pozemku, ktorého sa rozhodnutie týka, uskutočniť aj stavba. Terénne úpravy podliehajú povoleniu stavebného úradu podľa ust. § 71 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Podať žiadosť o ich povolenie je oprávnený vlastník pozemku, alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel. Na terénne úpravy sa povolenie nevydáva, ak stavebný úrad v územnom rozhodnutí od jeho vydania upustil.