Stavebný úrad

Žiadosti týkajúce sa agendy stavebného úradu sa podávajú priamo na obci, v územnom obvode ktorej sa stavba nachádza.
Pri podaní žiadosti musí byť uhradený správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v hotovosti do pokladne obce

Spoločný obecný úrad Čaňa

Stránkové hodiny:

Pondelok:      13:00 – 16:00 hod.

Streda:           13:00 – 18:00 hod.

Piatok:          08:00 – 13:00 hod.

Stavebná agenda:

Ing. Monika Čuláková – referent (Geča, Kokšov – Bakša, Nižná Hutka, Trstené pri Hornáde, Valaliky) 

T.č.: 055/6999018, kancelária OcÚ Čaňa, e-mail: culakova.monika@valaliky.sk