Preskočiť na obsah

Verejná súťaž – predaj obecného pozemku

Zverejnené 6.9.2019.

Kategória

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ  VEREJNEJ SÚŤAŽE

v zmysle ust. § 281 a násl. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy za týchto podmienok:

I. VYHLASOVATEĽ

Názov: Obec Trstené pri Hornáde
So sídlom: Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde
Zastúpený: Mgr. Matej Kočiš – starosta obce

IČO: 00324817
DIČ: 2021245083

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Č.účtu: SK38 5600 0000 0004 5492 3002

Kontaktná osoba: Mgr. Matej Kočiš
tel.: 0903 910 141
e-mail: matej.kocis@trstene-pri-hornade.dcom.sk

II. PREDMET SÚŤAŽE

 1. Predmetom tejto súťaže je predkladanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníctva k pozemku nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Trstené pri Hornáde, zapísanému na LV 661 ako parcela KN „C“ č. 542/30  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 394 m2 z vlastníctva obce Trstené pri Hornáde do vlastníctva úspešného uchádzača/uchádzačov.
 2. S úspešným uchádzačom vyhlasovateľ ako predávajúci uzavrie kúpnu zmluvu v zmysle ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorej nevyhnutným obsahom bude:
  1. Predmet kúpy: uvedený v bode 1;
  2. Kúpna cena: podľa návrhu úspešného uchádzača;
  3. Platobné podmienky: Kupujúci bude povinný uhradiť celú kúpnu cenu za predmet kúpy prevodom na bankový účet predávajúceho do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, pred podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, pričom za zaplatenie sa považuje pripísanie kúpnej ceny na účet predávajúceho;
  4. Návrh na vklad podáva výlučne predávajúci, a to najskôr nasledujúci deň po dni uhradenia kúpnej ceny a správneho poplatku za návrh na vklad zo strany kupujúceho, no najneskôr do 15 dní od ich úhrady. Správne poplatky spojene s podaním návrhu na vklad znáša kupujúci a uhradí ich predávajúcemu najneskôr v lehote splatnosti kúpnej ceny, resp. uhradí priamo na Okresnom úrade Košice – okolie, katastrálny odbor.
 3. Ostatný obsah kúpnej zmluvy bude dohodnutý s úspešným uchádzačom. Uchádzač nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, odstraňovať alebo dopĺňať podmienky tvoriace nevyhnutný obsah kúpnej zmluvy.

III. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

1. Do tejto súťaže sa môže prihlásiť, a ďalej sa jej zúčastňovať iba fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky (ďalej len „uchádzač“):

1.1.nie je voči uchádzačovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nie je v konkurze alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla a nemá daňové nedoplatky a nedoplatky do poistných fondov;

1.2.uchádzač nemá neuhradené splatné záväzky voči vyhlasovateľovi, a to jednak zo súkromnoprávnych vzťahov, ako aj z titulu daňových a poplatkových povinností; 

2.  Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v súťaži uvedené v bode 1 tohto článku, nie je oprávnená podať návrh v rámci tejto súťaže. Ak však podá návrh, hoci tieto podmienky účasti v súťaži nespĺňa, jej návrh nebude vyhodnocovaný. Ak vyhlasovateľ zistí až po vyhodnotení návrhov, že uchádzač nespĺňa tieto podmienky účasti v súťaži, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť s takýmto uchádzačom zmluvu.

3. V prípade, ak uchádzač mieni nadobudnúť pozemok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, podmienky účasti v súťaži musí spĺňať nielen uchádzač, ale aj  manžel/manželka. Súčasťou návrhu musí byť aj čestné vyhlásenie manžela, že spĺňa podmienky účasti v súťaži a že súhlasí s nadobudnutím pozemku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

IV. NÁVRH A JEHO PREDKLADANIE

1.  Uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky účasti súťaže (článok III tohto vyhlásenia) sú oprávnení podávať návrhy na uzavretie zmluvy v rámci tejto súťaže. Návrh musí obsahovať:

1.1.identifikáciu uchádzača v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/miesto podnikania/bydlisko, IČO, DIČ, IČ DPH (ak sú pridelené), údaje o registrácii, osoba oprávnená konať za uchádzača pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ďalej telefónny kontakt, e-mailovú adresu;

1.2. údaj o tom, či uchádzač chce nadobudnúť predmet kúpy do výlučného vlastníctva alebo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pričom v takom prípade návrh musí obsahovať aj identifikáciu manžela v rozsahu bodu 1.1.

1.2.návrh ohľadom celkovej výšky kúpnej ceny za celý predmet kúpy v eurách, pričom navrhovaná kúpna cena nemôže byť nižšia ako 15.580 EUR, čo zodpovedá všeobecnej hodnote nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku č. 79/2019 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Jozefom Murínom dňa 17.5.2019 a sume za vypracovanie znaleckého posudku;

1.3.čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa všetky podmienky uvedené v bode 1 článku III tohto vyhlásenia;

1.5.podpis uchádzača, resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača.

2. Uchádzač zasiela svoj návrh v zalepenej obálke na adresu Obec Trstené pri Hornáde, Obecný úrad, Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde v lehote najneskôr do 30. 9. 2019 do 12.00 hod.,pričom v tejto lehote musí byť už návrh doručený vyhlasovateľovi (nepostačuje jeho podanie na poštovú prepravu). Na obálke musí byť uvedené „NEOTVÁRAŤ – obchodná verejná súťaž predaj pozemkov“ a spiatočná adresa uchádzača.

3.  Návrh uchádzača musí byť spracovaný v súlade s týmto vyhlásením a musí byť spracovaný na celý predmet plnenia berúc do úvahy ostatné zmluvné podmienky. V prípade, ak uchádzač nepodá návrh v súlade s týmto vyhlásením, jeho návrh sa nebude vyhodnocovať.

4. Uchádzač doručením svojho návrhu vyhlasovateľovi výslovne súhlasí s neodvolateľnosťou svojho návrhu v lehote viazanosti návrhov. Lehota viazanosti návrhu začína plynúť uplynutím lehoty na predkladanie návrhov a končí uzavretím písomnej zmluvy s uchádzačom alebo doručením oznámenia o odmietnutí návrhu uchádzača alebo doručením oznámenia o zrušení súťaže uchádzačovi.

V. VYHODNOTENIE NÁVRHOV

1.  Vyhlasovateľ vyhodnotí predložené návrhy do 30 dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov podľa bodu 2 článku IV tohto vyhlásenia. Miestom vyhodnocovania ponúk je sídlo vyhlasovateľa.

2.  Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk je celková výhodnosť návrhu pre vyhlasovateľa, a to najmä z hľadiska navrhovanej kúpnej ceny.    

VI. UZAVRETIE ZMLUVY

1.  Vyhlasovateľ oznámi výsledky vyhodnotenia návrhov uchádzačom, ktorí podali návrh, ktorý sa vyhodnocoval, v lehote do 45 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk; pričom s uchádzačom, ktorý sa na základe hodnotenia kritérií, uvedených v článku V tohto vyhlásenia umiestnil v poradí ako prvý, uzatvorí v tejto lehote zmluvu. Ostatným uchádzačom vyhlasovateľ oznámi v tej istej lehote, že ich návrh odmieta.

2.  V prípade, ak sa na prvom mieste umiestni viac ako jeden z uchádzačov, vyhlasovateľ má právo určiť, s ktorým z uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom mieste, uzavrie zmluvu. Ostatným uchádzačom vyhlasovateľ písomne oznámi, že ich návrh na uzavretie zmluvy odmieta. Ďalšie informácie vyhlasovateľ neposkytuje.

3. Ak nedôjde k uzavretiu zmluvy s uchádzačom, ktorý sa umiestnil pri vyhodnocovaní ponúk v poradí ako prvý z dôvodu na strane tohto uchádzača, vyhlasovateľ je oprávnený uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v poradí ako druhý. To platí iba vtedy, ak tomuto uchádzačovi vyhlasovateľ ešte neoznámil, že jeho návrh odmieta, a že neuplynula lehota uvedená v bode 1 tohto článku. Ostatným uchádzačom vyhlasovateľ oznámi, že ich návrh odmieta.

3.  Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tohto vyhlásenia si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

VII. ZMENA A ZRUŠENIE TEJTO SÚŤAŽE

1.  Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu tejto súťaže zmeniť akékoľvek podmienky uvedené v tomto vyhlásení obchodnej verejnej súťaže vrátane jeho príloh, a to bez uvedenia dôvodu. Takáto zmena podmienok súťaže bude zverejnená tým istým spôsobom, akým sa súťaž vyhlásila.  

2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto súťaž zrušiť, pričom dôvod zrušenia sa uchádzačom neoznamuje. Zrušenie súťaže vyhlasovateľ zverejní tým istým spôsobom, akým sa súťaž vyhlásila.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.  Účasť uchádzača v tejto súťaži je dobrovoľná. Uchádzač podaním návrhu akceptuje podmienky tejto súťaže; tým zároveň vyslovuje súhlas so všetkými podmienkami vyhlasovateľa, uvedených vo vyhlásených podmienkach súťaže.

2.  Uchádzač berie na vedomie, že odmietnutie návrhu, nezahrnutie návrhu uchádzača do vyhodnocovania, neprijatie návrhu uchádzača alebo zrušenie obchodnej verejnej súťaže, nezakladá právo na podanie akýchkoľvek opravných prostriedkov alebo iných revíznych postupov.

3.  Vyhlasovateľ neuhrádza uchádzačom náklady spojené s ich účasťou v tejto súťaži bez ohľadu na to, akým spôsobom táto súťaž skončí. Uchádzači v plnej miere hradia všetky náklady, spojené s ich účasťou v súťaži, ktoré im tým vzniknú.

4. Ak má uchádzač záujem o získanie doplňujúcich informácií týkajúcich sa tejto obchodnej verejnej súťaže alebo požaduje objasniť podmienky súťaže, môže vyhlasovateľa písomne požiadať o vysvetlenie, a to prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej v tomto vyhlásení.

5.  Spôsob prenechania predmetného majetku do užívania iných osôb bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Trstené pri Hornáde č. 12/2019  zo dňa 7.3.2019. Podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Trstené pri Hornáde č. 29/2019 zo dňa 05. 09. 2019.

V Trstenom pri Hornáde dňa 06. 09. 2019

Mgr. Matej Kočiš
starosta obce