Preskočiť na obsah

Výrub stromov, drevín

V zmysle  § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa na výrub dreviny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (teda miestne príslušnej obce), ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. marca do 30. septembra.

V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípade: 

 1. rezov ovocných stromov
 2. bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, značnej škody na majetku.

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do konca februára a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 30 dní odo dňa začatia konania.   

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín musí podať občan na obecný úrad, aby mohlo byť začaté konanie. 

Táto musí obsahovať: 

 • meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,
 • katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie,
 • súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub dreviny,
 • špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať – druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou,
 • odôvodnenie žiadosti.

Žiadosť ďalej musí obsahovať prílohy: 

 • list vlastníctva,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku – 10,00 €/FO, 100,00 €/PO,
 • kópia katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne.

Súhlas na výrub dreviny na pozemkoch v súkromnom vlastníctve (fyzická alebo právnická osoba) sa nevyžaduje:  

 1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, krovité porasty s výmerou do 10 m²,
 2. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách (na liste vlastníctva musí byť pozemok identifikovaný ako záhrada),
 3. pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu,
 4. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.     

V 3. a 4. odseku platí oznamovacia povinnosť. Ten, kto výrub uskutoční, je povinný obci zaslať  oznámenie o výrube dreviny najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu.

Po vykonaní výrubu je občan povinný uskutočniť náhradnú výsadbu. 

Tlačivá: