Preskočiť na obsah

Osvedčenie podpisov a listín

Osvedčovanie prebieha v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obecnými úradmi.
Osvedčovanie podpisov

Vybavuje: 

p. Ingrid Ruščáková                                                                                              

Tel.: 055/6980 167

e-mail: podatelna@trsteneprihornade.sk, info@trsteneprihornade.sk

Potrebné doklady:

  • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
  • občiansky preukaz, u cudzincov pas.

Upozornenie:
Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii obecného úradu!
V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť.

Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.
Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Poplatok: 2 € za každý podpis

Osvedčovanie listín

Vybavuje: 

p. Ingrid Ruščáková                                                                                            

Tel.:  055/6980 167  

e-mail: podatelna@trsteneprihornade.sk, info@trsteneprihornade.sk

Potrebné doklady:

  • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
  • fotokópia listiny.

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.

Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

Poplatok: 2 € za každú, aj začatú stranu.

Doba vybavenia: na počkanie počas úradných hodín obecného úradu obce Trstené pri Hornáde

Tlačivá: