VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trstené pri Hornáde

Zverejnené
16. decembra 2022
Kategória

Prílohy