Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Trstené pri Hornáde ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnené
23. júla 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. júla 2020

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRENAJAŤ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK VO VLASTNÍCTVE OBCE TRSTENÉ PRI HORNÁDE AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Obec Trstené pri Hornáde v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 a § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer

prenajať podľa § 9a ods.  písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok Obce Trstené pri Hornáde – pozemky evidované na Okresnom úrade Košice-okolie, odbor katastrálny, katastrálne územie Trstené pri Hornáde:

Katastrálne územieTypČíslo parcelyPodiel vlastníkaCelková výmera (m2)
Trstené pri HornádeC784/31/13319
Trstené pri HornádeE784/21/13307

spoločnosti SZĽH Infra, s.r.o.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: účel postavenia malej ľadovej plochy     

Mgr. Matej Kočiš
starosta obce