Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Trstené pri Hornáde ako prípad hodný osobitného zreteľa