Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Trstené pri Hornáde ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnené
13. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. mája 2021 − 27. mája 2021