Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Zverejnené
8. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. marca 2021 − 30. apríla 2021