Verejná vyhláška-rozhodnutie o povolení v územnom konaní umiestnenie líniovej stavby: „FTTH KS IBV Trstené pri Hornáde“

Zverejnené
24. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. marca 2021 − 8. apríla 2021