Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení líniovej stavby „V284-V325-Kechnec-Trstené pri Hornáde-zriadenie VN“, SO 01 Nová trasa-Projektované vedenie VN: AXES 3×70/25, na pozemkoch v katastrálnom území obcí: Trstené pri Hornáde, Gyňov, Seňa a Kenchnec na základe žiadosti stavebníka: Vyhodoslovenská distribučná a. s., so sídlom Mlynská 31,042 91 Košice

Zverejnené
15. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. apríla 2021 − 30. apríla 2021