Preskočiť na obsah

Stavebné povolenie – Povolenie v stavebnom konaní – líniovú stavbu:“ IBV – 11 x Rodinný dom“ SO 15 – Rozvody plynu, na pozemkoch KN-C parc. č. 1408/27,1408/28, 1408/31, 1408/32,11408/33,408/34,1408/35,1408/36,1408/39,1408/45,1408/41,1408/51,1408/53,k.ú. Trstené pri Hornáde stavebníkovi: Vlastníci pozemkov KN-C parc. č. 1408/51,1408/52,1408/53,k.ú. Trstené pri Hornáde, v zastúpení Ing. Marekom Kleščinským