Preskočiť na obsah

SČÍTANIE OBYVATEĽOV od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

Zverejnené
15. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. februára 2021 − 30. decembra 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15.  2.  2021 do 31.  3.  2021.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Elektronické samosčítanie v období pandémie je najbezpečnejšie. Z toho dôvodu sa kladie dôraz na sčítanie obyvateľov, ktorí sa nemôžu elektronicky sčítať sami, aby využili možnosť sčítať sa s pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti, pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia vyplnením formulára na www.scitanie.sk.

Vzor sčítacieho formulára :

https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/Vzor%20formul%C3%A1ra_SK.pdf

Metodické vysvetlivky k sčítaciemu formuláru, ktoré nájdete vo formulári pod ikonou i): https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SK_Metodick%C3%A9%20vysvetlivky_A_uroven2.pdf

Podrobné metodické vysvetlivky k sčítaciemu formuláru, ktoré nájdete v časti „Pomoc“ v päte formulára: https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SK_Metodick%C3%A9%20vysvetlivky_uroven_3_A.pdf

Obyvatelia, ktorí sa nemôžu sčítať elektronicky sami, ani s pomocou blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti (napr. seniori, imobilní, zdravotné postihnutí, digitálne vylúčení a pod.) môžu využiť asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021.

Ako sa sčítať: https://www.scitanie.sk/ako-sa-scitat

Na Obecnom úrade v Trstenom pri Hornáde bude zriadené kontaktné miesto v kancelárii obecného úradu, kde so sčítaním bude obyvateľom pomáhať stacionárny asistent.  Prevádzkové hodiny kontaktného miesta budú včas zverejnené.

Kontaktná osoba a zároveň aj asistent sčítania obce Trstené pri Hornáde je Alžbeta Hančárová, tel.: 055/6980167.

Vymenovaní budú aj mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa a sčítaju ho v prípade, že o takúto službu požiada.

Propagačné materiály

https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/Letak_SODB2021_20200707.pdf

https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/Letak_USVNM_a_SU_SR_A4_slovensky.pdf