Oznámenie o začatí územného -vydanie rozhodnutia o povolení zmiestnenia líniovej stavby:“FTTH KS IBV Trstené pri Hornáde“, na pozmekoch v zastavanom území a mimo zastavané územie obce Trstené pri Hornáde, katastrálne územie Trstené pri Hornáde

Zverejnené
24. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. februára 2021 − 13. marca 2021