Návrh VZN o miestnych daniach a mietnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2020

Zverejnené
20. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. novembra 2020