Preskočiť na obsah

Zoznam daňových dlžníkov v obci Trstené pri Hornáde

Zverejnené 22.2.2021.

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k  31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby  160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur je vypracovaný na účely zverejnenia, na ktorý správcu dane oprávňuje ustanovenie § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Zverejňuje sa:

a)  meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné  od trvalého pobytu,

b)  obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,

c)  suma

     1. daňových nedoplatkov,

     2. dane, u ktorej bolo povolené jej zaplatenie v splátkach alebo povolený odklad platenia  dane alebo

     3. povolenej úľavy alebo odpustenie podľa § 70 a 157.

Podľa ustanovenia § 52 ods. 4 daňového poriadku, zoznamy podľa odseku 2 zverejňuje obec v prvom polroku bežného roka na svojom webovom sídle alebo na mieste obvyklom na oznamovanie informácií.

Podľa § 11 ods. 1 daňového poriadku sa za daňové tajomstvo nepovažuje informácia, ktorá bola alebo je verejne prístupná (napr. zverejňované zoznamy daňových dlžníkov podľa § 52   daňového poriadku).

Zverejnenie údajov o fyzickej osobe, ktorá je daňovým dlžníkom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 2 daňového poriadku nie je v rozpore so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré vymedzuje právny základ pre spracúvanie osobných údajov môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť  len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú.  

Takýmto osobitným zákonom je aj zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 daňového poriadku je obec správcom dane.