Preskočiť na obsah

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok 2023/2024 Materská škola Trstené pri Hornáde

Zverejnené 12.4.2023.

Riaditeľka Materskej školy Trstené pri Hornáde, vyhlasuje zápis detí na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok 2023/2024 v dňoch: 15.05.2023 a 16.05.2023.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca môže doručiť:

  • Osobne na adrese materskej školy Školská 100 v určených termínoch:

15. mája v čase od 15.00 hod. do 16.00 hod. a 16. mája v čase od 10.30 hod do 12.30 hod.

  • Elektronicky na mailovú adresu materskej školy – materskaskolatrstene@gmail.com
  • Poštou na adresu: Materská škola Trstené pri Hornáde, Školská 100, 044 11.

Formulár žiadosti nájdete:

Žiadosť môže byť aj vlastná, avšak so splnením požadovaných náležitostí.                                                   

Žiadosť je potrebné vyplniť, podpísať oboma zákonnými zástupcami dieťaťa a potvrdiť lekárom o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a s údajom o očkovaní dieťaťa.

Podmienky prijímania:

  • vek dieťaťa 3 – 6 rokov,
  • prednostné prijatie detí s trvalým pobytom plniace povinné predprimárne vzdelávanie, deti s trvalým pobytom a pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  • prednostné prijatie detí plniace povinné predprimárne vzdelávanie /bez trvalého pobytu/,
  • zdravotný stav dieťaťa / súhlas lekára s povinným údajom o očkovaní/,
  • osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky dieťaťa,
  • kapacita MŠ / naša materská škola má kapacitu 62 detí/.

Rozhodnutie o prijatí, či neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole bude riaditeľkou materskej školy vydané najneskôr do 30. júna 2023.

V prípade nejasnosti môžete telefonicky kontaktovať riaditeľku školy na t. č. +421904088101