Preskočiť na obsah

Výberové konanie na pozíciu „Učiteľ/ka druhého stupňa ZŠ, aprobácia: slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk, anglický jazyk“ Základná škola Trstené pri Hornáde

Zverejnené 2.8.2023.

Základná škola Školská 94 Trstené pri Hornáde zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste:  

Voľné pracovné miesto od: 

1. 9. 2023 

Pozícia:  

Učiteľ druhého stupňa ZŠ, aprobácia: 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, NEMECKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK 

Rozsah úväzku:  

100 % 

Požiadavky na uchádzača: 

Požadované vzdelanie:  

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných  zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVŠ SR 1/2020 Z. z. 

Počítačové znalosti: 

znalosť práce s PC, internet, Microsoft Office, Word, PowerPoint, Excel, EduPage 

Zoznam požadovaných dokladov: 

– žiadosť o prijatie do zamestnania, 

– profesijný životopis, 

– kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

– súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Termín odovzdávania dokladov: 

Požadované doklady je potrebné zaslať do 18. 8. 2023 elektronickou poštou na adresu:  zstrstene@gmail.com alebo poštou na adresu školy. 

Platové podmienky:  

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej  republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Názov a adresa zamestnávateľa:  

Základná škola, Školská 94, 044 11 Trstené pri Hornáde 

Kontakty:  

Mgr. Matúš Timuľak 

tel.: 0911 925 736 

email: zstrstene@gmail.com 

https://skola-trstene.edupage.org/

O termíne uskutočnenia výberového konania budú vybraní uchádzači včas informovaní.