Preskočiť na obsah

Voľný obecný nájomný byt /jednoizbový/ v obci Trstené pri Hornáde

Zverejnené 1.3.2021.

Obecný úrad Trstené pri Hornáde oznamuje obyvateľom, že sa uvoľnil obecný nájomný byt /jednoizbový/ v bytovom dome „A“ na II. nadzemnom podlaží Obytného domu v Trstenom pri Hornáde o celkovej výmere 33,67 m2, byt pozostáva: vstup, kúpeľňa, 1 x izba, kuchyňa a balkón.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE POTREBNÉ K PODANIU ŽIADOSTI O PRIDELENIE OBECNÉHO NÁJOMNÉHO BYTU V OBCI TRSTENÉ PRI HORNÁDE OBSTARANÉHO Z VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV NA ÚČELY PODPORY SOCIÁLNEHO BÝVANIA

Cena nájmu a služieb spojených s užívaním bytu:

  • nájom za byt: v celkovej sume 66,60 eur
  • služby spojené s užívaním bytu: v celkovej sume 17,00 eur
  • zálohová platba za vodné a stočné ( na 1 osobu 5 eur) v celkovej sume 5,00 eur
  • spolu vo výške 88,60 eur

Problematiku prideľovania obecných nájomných bytov rieši príslušné VZN obce Trstené pri Hornáde:

PODMIENKY POTREBNÉ NA ZARADENIE DO ZOZNAMU ŽIADATEĽOV O OBECNÝ NÁJOMNÝ BYT V OBCI TRSTENÉ PRI HORNÁDE

1. Splnenie príslušných podmienok príjmu oprávnenej osoby:

a/ Osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti minimálne 1,3 násobok životného minima a najviac vo výške 3-násoboku životného minima.

b/ Osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti minimálne 1,3 násobok životného minima najviac vo výške 4-násobku životného minima ak:

  • členom domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
  • aspoň jeden z členom tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľom obce, pričom však podiel takto prenajatých nájomných bytov je maximálne  10 % z celkového počtu nájomných bytov.

Výška životného minima od 1. júla 2020

K 1. júlu 2020 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 174/2020 Z. z. Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

  • 214,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,                           
  • 149,87 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,      
  • 98,08 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Viac o životom minime: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/zivotne-minimum/

2. Vyplnenie a dodanie „Žiadosti o pridelenie nájomného bytu“

3. Vyplnenie a dodanie „Čestného vyhlásenia o majetkových pomeroch, z ktorých bude zrejmý vlastnícky alebo nájomný vzťah k bytu, bytovému alebo rodinnému domu“.

4. Dodanie „Potvrdenia zamestnávateľa o pracovnom pomere a dĺžke uzavretej pracovnej zmluvy, alebo živnostenský list, alebo rozhodnutie sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku“.

5. Dodanie „ Potvrdenia zamestnávateľa o čistom mesačnom príjme žiadateľa o osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti, u samostatne zárobkovo činnej osobe potvrdenie o dodaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za predchádzajúci kalendárny rok“.

6. Dodanie „Potvrdenie príjmu za predchádzajúci kalendárny (invalidný dôchodok, sirotský dôchodok, starobný dôchodok, sociálne dávky, dávka v nezamestnanosti,, materský príspevok, rodičovský príspevok, nemocenské dávky, výživné, prídavok na dieťa, daňový bonus a pod.).

7. Fotokópie rodinných listov detí.

Žiadosti je potrebné poslať do 12.03.2021 (do 12.00 hod.), na adresu:

Obecný úrad Trstené pri Hornáde

Osloboditeľov 118

044 11  Trstené pri Hornáde

V prípade akýchkoľvek otázok sa kontaktuje na telefónnom čísle: 055/6980167 alebo prostredníctvom e-mailu: info@trsteneprihornade.sk.

Ďalšie tlačívá: