Preskočiť na obsah

VOĽBY PREZIDENTA 2024 „Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu“

Zverejnené 13.2.2024.

„Hlasovací preukaz“

Informácia pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

Volič (občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku), ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
  • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (pre prvé kolo volieb najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) v úradných hodinách obce Trstené pri Hornáde, obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne,
  • v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená na adresu:

Obec Trstené pri Hornáde

Osloboditeľov 118

044 11 Trstené pri Hornáde

najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (pre prvé kolo volieb najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024),  

  • elektronicky (e-mailom) na mailovú adresu : podatelna@trsteneprihornade.sk – vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (pre prvé kolo volieb najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (pre prvé kolo volieb najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024).

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Hlasovacie preukazy sa začnú vydávať od 07.02.2024

Vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky sa hlasovacie preukazy vydávajú len pre voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Voliči môžu požiadať o vydanie preukazu jednou žiadosťou pre obe kolá volieb.

Vzor žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte.

Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie pripojí k zoznamu voličov.