Preskočiť na obsah

Strategický park Valaliky – oznámenie o možnosti vyjadrenia sa k podkladom rozhodnutia

Zverejnené 14.10.2022.

Navrhovateľ Valaliky Industrial Park, s.r.o., Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava listom zo dňa 22.9.2022 predložil na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, doplňujúce informácie v zmysle § 29 ods. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonv v znení neskorších predpisov.

Následne vo vyššie stanovenej lehote listom zo dňa 10.10.2022 predložil dodatok k doplňujúcim informáciám. Všetky relevantné informácie a podklady sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategicky-park-valaliky

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice v čase úradných hodín.