Preskočiť na obsah

Rozhodnutie Okresného úradu Košice-okolie – Zákaz využívania lesov verejnosťou

Zverejnené 29.7.2022.

Okresný úrad Košice okolie vydáva rozhodnutie

Zákaz využívania lesov verejnosťou

Výrok

vydáva v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch zákaz využívania lesov verejnosťou, v čase od 23.07 2022, od 06:00 hod. do odvolania z dôvodu enormného nebezpečenstva vzniku požiarov a prebiehajúcich už jestvujúcich požiaroch na lesných pozemkoch. Zákaz sa vzťahuje na všetky lesné pozemky v okrese Košice-okolie. Správcom lesných pozemkov sa ukladajú povinnosti:

• vyznačiť na všetkých prístupových cestách a iných vhodných miestach, oznamovacími tabuľami tento zákaz vstupu verejnosti,

• zabezpečiť zverejnenie tohto zákazu na vývesnej tabuli príslušných lesných správ a polesí • zabezpečiť intenzívne protipožiarne hliadky

• formou lesnej stráže zabezpečiť plnenie uvedeného zákazu

Mestským a obecným úradom sa ukladá povinnosť:

• zabezpečiť zverejnenie tohto zákazu na webovom sídle mesta a obce, rovnako tak na úradnej tabuli mestských a obecných úradov a opakovane formou verejného rozhlasu

Tento zákaz sa nevzťahuje na: • obhospodarovateľov lesných pozemkov,

• užívateľov poľovných revírov,

• členov lesnej stráže, členov poľovníckej stráže, členov stráže prírody a členov rybárskej stráže • štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy

• záchranné a ozbrojené zložky Slovenskej republiky

Odôvodnenie

Okresný úrad Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vydáva tento zákaz využívania lesov verejnosťou z vlastného podnetu z dôvodu enormného nebezpečenstva vzniku požiarov a rovnako tak už z pretrvávajúcich požiarov na lesných pozemkoch. Z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt, nedostatku zrážok a výraznému poklesu vlhkosti lesnej hrabanky, padnutých konárov a lesných podrastov je tunajší orgán štátnej správy lesného hospodárstva toho názoru, že voľno časove turistické aktivity širokej verejnosti musia v uvedenom období ustúpiť, pred rizikami vzniku hospodárskych a environmentálnych škôd na lesných porastoch spôsobených požiarmi. Z vyššie uvedených skutočností Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový lesný odbor rozhodol tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch sa na konanie o vydávaní a odvolávaní zákazov alebo obmedzení využívania lesov verejnosťou nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Porušenie uvedeného zákazu sa považuje za priestupok na úseku lesného hospodárstva a je zaň možno uložiť pokutu do 3 320 eur. Pri zmene klimatickej situácie Okresný úrad Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor uvedený zákaz odvolá.