Preskočiť na obsah

Prijímanie detí do Materskej školy v obci Trstené pri Hornáde

Zverejnené 6.4.2022.

Prijímanie detí do materskej školy 
OZNAM

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje, že pri prijímaní detí bude postupovať v zmysle zákona NR SR č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle §1 v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole 

Zápis bude prebiehať v dňoch:

od 9. mája do 11. mája 2022

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca môže doručiť:

  • Osobne na adrese materskej školy Školská 100 v určených termínoch: 

            9.5 a 10. 5. 2022 v čase od 10.00 do 12.30

            11. 5. 2022 v čase od 14°° do 16°°.

  • Elektronicky na mailovú adresu materskej školy – materskaskolatrstene@gmail.com
  • Poštou na adresu: Materská škola Trstené pri Hornáde, Školská 100, 044 11.

Formulár žiadosti nájdete:

– na informačnej tabuli v budove materskej školy,

– na stránke obce Trstené pri Hornáde,

 Žiadosť môže byť aj vlastná, avšak so splnením požadovaných náležitostí.

Žiadosť je potrebné vyplniť, podpísať oboma zákonnými zástupcami dieťaťa a potvrdiť lekárom o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a s údajom o očkovaní dieťaťa.

Podmienky prijímania:

Prijímame deti vo veku od 3 do 6 rokov.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. 8. 2022 a je pre nich predprimárne vzdelávanie povinné a deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.