Preskočiť na obsah

DOTÁCIA na stravu v Školskej jedálni od 1. 9. 2021

Zverejnené 27.7.2021.

Od nového školského roku 2021/2022 dochádza k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu pre žiakov ZŠ a posledný ročník MŠ (predškoláci) 

Na poskytnutie dotácie na stravu sú oprávnené deti, ktoré:

a) navštevujú ZŠ, kde je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

b) žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotne núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

c) žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil alebo si nemohol uplatniť na dané dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia.

Na základe vyššie spomenutých informácií žiadame rodičov, ktorí spĺňajú podmienky a chcú využiť poskytnutie dotácie na stravu, aby predložili nasledovné potvrdenia:

  • potvrdenie z ÚPSVaR, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo
  • potvrdenie z ÚPSVaR, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima alebo
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa/deti (vzor v prílohe)

POTVRDENIA ŽIADAME DORUČIŤ na Obecný úrad Trstené pri Hornáde

 do 05.08.2021  (t č. 055/6980167)

Stravu pre deti, ktoré nespadajú ani do jednej skupiny bude rodič/zákonný zástupca uhrádzať v plnej výške.

Podmienky poskytovania dotácie pre oprávnené deti ostávajú  nezmenené:

1. Zúčastniť sa vyučovacieho procesu

2. Odobrať obed