Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Trstené pri Hornáde ako prípad hodný osobitného zreteľa

Vyvesené
13. máj 2021
Zvesené
27. máj 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória