Preskočiť na obsah

Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež

Predseda komisie: Ladislav Gondoľ

Členovia komisie:  Štefan Bartko, Martin Seman, Peter Oravec, Miloslav Seman a Pavol Cebak.

Náplň:

  1. Spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v obci a jej regióne, aktívne sa zapája do ich organizovaní a priebehu (napr. odpustové slávnosti, TpH Cup, Deň detí a pod.)
  2. Vyjadruje sa k žiadosti o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce.
  3. Spolupracuje so školskými a predškolskými zariadeniami, radami škôl za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu.
  4. Zaujíma stanoviská k návrhom na zriadenie, zakladanie a zrušenie organizácií a zriadení obce pôsobiacich v oblasti telovýchovy a športu.

Zápisnice zo zasadnutí komisie:

Uznesenia komisie zo zasadnutí: