Preskočiť na obsah

Finančná komisia, správy obecného majetku a rozvoja obce

Predseda Komisie: Ing. Zuzana Deáková

Členovia: Ing. Martina Olexová, Zuzana Karajošová

Náplň:

 1. Navrhuje koncepciu a kritéria nakladania s majetkom obce s cieľom zabezpečiť efektívne fungovanie obce, s reálnym príjmom do rozpočtu.
 2. Navrhuje koncepciu a kritériá obstarávania majetku obce.
 3. Navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov obce (daň z nehnuteľnosti, daň za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a pod.
 4. Prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, posudzuje rozpočtové požiadavky z hľadiska ich prínosu pre obec a jej rozvoj.
 5. Prerokováva a vyjadruje sa k návrhu na zmenu rozpočtu obce vrátane obecných organizácii (ďalej len rozpočtu obce) na príslušný rok.
 6. Prerokováva a vyjadruje sa k priebežným výsledkom plnenia rozpočtu obce ako i účelovosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov.
 7. Prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obe a rozdeleniu hospodárskeho výsledku.
 8. Prerokováva a vyjadruje sa k použitiu mimorozpočtových peňažných fondov (rezervný fond a ostatné peňažné  fondy obce).
 9. Prerokováva  a vyjadruje sa k prijatým úverom, resp. pôžičkách obcou a zriadeniu záložného práva k majetku obce.
 10. Prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce vrátane zverenia majetku obce do výpožičky a prenájmu majetku obce.
 11. Vyjadruje sa k prijatiu darov a sponzorských príspevkov.
 12. Prerokováva a vyjadruje sa k odpusteniu resp. zníženiu pohľadávok obce.
 13. Prerokováva a vyjadruje sa  k nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce.
 14. Vyjadruje sa o prerokováva osobitne k VZN týkajúcich sa a s majetkom obce, resp. iným materiálom majúcim dopad na rozpočet obce.
 15. Prerokováva a vyjadruje sa k návrhom investičných akcií obce a zaujíma k ním stanovisko.

Zápisnice zo zasadnutia komisie:

Uznesenia zo zasadnutí komisie: