Preskočiť na obsah

Evidencia obyvateľov a stavieb

Evidencia obyvateľov

Vybavuje:

Dane a poplatky

p. Alžbeta Hančárová

Tel.:  055/6980167

E-mail: daneapoplatky@trsteneprihornade.sk


Na úseku evidencie obyvateľstva plní obec hlavne tieto úlohy:
Vykonáva a vedie evidenciu trvalých a prechodných pobytov občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky na území obce, priebežnú aktualizáciu všetkých zmien nasledovných osobných údajov týkajúcich sa občanov obce (zmeny stavu, zmeny priezviska, zmeny trvalých a prechodných pobytov v rámci obce, zrušenie trvalého pobytu občanov, prihlasovanie do evidencie novonarodených občanov, vyradenie z evidencie občanov z dôvodu úmrtia alebo odsťahovania, zaznamenanie zmeny v súvislosti s udelením štátneho občianstva SR a prepustením zo štátneho zväzku SR), evidencia ulíc a budov v obci (obytné domy, rodinné domy, ostatné budovy, garáže, rekreačné chatky, záhradkárske chatky).

Obec vydáva doklady na vybavenie občianskeho preukazu a jeho zmenu, potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov, voľby do orgánov samosprávy mesta (volebné komisie), voličské preukazy, súpisné a orientačné čísla na budovy, rybárske lístky, voľby do orgánov samosprávy mesta (volebné komisie), zabezpečuje vystavenie a aktualizáciu zoznamov voličov, spracúva podklady a pripravuje rozhodnutie o určení súpisného čísla k zápisu budov do katastra nehnuteľností, pripravuje podklady k voľbám a k sčítaniu obyvateľstva, domov a bytov.

Doklady potrebné k prihláseniu sa na trvalý pobyt :

 • Občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR,
 • Cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.
 • Poskytnúť údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti. Občan poskytne nasledovné údaje – názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva.
 • Ak z technických dôvodov ohlasovňa nemôže získať údaje alebo výpisy z príslušných informačných systémov verejnej správy bezodkladne, pracovník ohlasovne pobytu je v zmysle § 1 ods. 6 zákona č. 177/20018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení zákonov (tzv. zákon proti byrokracii) oprávnený požiadať občana realizujúceho hlásenie pobytu o predloženie výpisu z listu vlastníctva v listinnej podobe. Takto predložená listinná podoba výpisu z listu vlastníctva v prípade hlásenia pobytu môže byť staršia ako 30 dní.
 • Predložiť písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt: písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, do ktorej trvalý pobyt hlási.

Potvrdenie o súhlase nemusí byť predložené:

– ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne,

– ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

– ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,

– ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo

Doklady potrebné k prihláseniu sa na prechodný pobyt :

Platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR,
 • cestovný doklad SR, ak občan trvalo žije v zahraničí

Poskytnúť údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti

Občan poskytne nasledovné údaje – názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva.

Ak z technických dôvodov ohlasovňa nemôže získať údaje alebo výpisy z príslušných informačných systémov verejnej správy bezodkladne, pracovník ohlasovne pobytu je v zmysle § 1 ods. 6 zákona č. 177/20018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení zákonov (tzv. zákon proti byrokracii) oprávnený požiadať občana realizujúceho hlásenie pobytu o predloženie výpisu z listu vlastníctva v listinnej podobe. Takto predložená listinná podoba výpisu z listu vlastníctva v prípade hlásenia pobytu môže byť staršia ako 30 dní.

Predložiť písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt:

 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, do ktorej prechodný pobyt hlási.

Potvrdenie o súhlase nemusí byť predložené:

 • ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 • ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
 • ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

 • Všetky potrebné informácie nájdete aj na stránke Minsterstva vnútra Slovenskej republiky: https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/pobyt/
 • Vydanie potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte: poplatok 5,- €

Vzorové tlačivá:

Rozhodnutie o určení/zrušení súpisného a orientačného čísla 

Obec Trstené pri Hornáde v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva: Rozhodnutie o určení / zrušení súpisného čísla.

Vybavuje:

p. Alžbeta Hančárová

Tel.: 055/6980167

E-mail.: daneapoplatky@trsteneprihornade.sk

Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla.

Potrebujete

 • žiadosť o určenie súpisného čísla budovy,
 • kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačením právoplatnosti,
 • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku,
 • geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia), ak došlo k zmene parcelného čísla.

Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla.

Potrebujete

 • žiadosť o zrušení súpisného čísla budovy,
 • rozhodnutie o odstránení stavby, alebo doklad o odstránení stavby,
 • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku.

Poplatky – bez poplatku

Lehota na vybavenie do 30 dní

Rozhodnutie o určení súpisného čísla stavebník zanesie na Správu katastra, katastrálny úrad v Košiciach, aby stavba bola zapísaná do evidencie nehnuteľností. Zároveň sa stavebníkovi vydá súpisné číslo (čierno – biela tabuľka).
Tabuľku so súpisným číslom obstará obec, ich pripevnenie a údržbu zabezpečuje vlastník stavby.
Tabuľka so súpisným číslom sa umiestňuje na stavbu tak, aby boli dobre viditeľné z komunikácie.