Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Trstené pri Hornáde.

Nadpis

Zverejnené

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Trstené pri Hornáde č. 3/2022 – O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Trstené pri Hornáde – O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Trstené pri Hornáde – O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Školského klubu detí Trstené pri Hornáde – O výške príspevku na čistočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Školskej jedálni pri Materskej škole Trstené pri Hornáde

ID: 3/2022

30.11.2022

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Trstené pri Hornáde č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trstené pri Hornáde

ID: 2/2022

30.11.2022

Návrh VZN Obce Trstené pri Hornáde č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trstené pri Hornáde

ID: /

25.11.2021